Ochrana osobných údajov

spoločnosti:

FOODY, s.r.o.
Kopčianska 92
852 03, Bratislava
Slovenská republika

IČO: 45842183
DIČ: 2023114797
IČ DPH: SK2023114797

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel Sro, Vložka číslo:  67668/B.

V tomto dokumente Vás chceme informovať o zásadách, podľa ktorých spracúvame Vaše osobné údaje a analyzujeme niektoré aspekty správania návštevníkov našich webových stránok a o Vašich právach s týmto súvisiacich.
Ochrana Vašich osobných údajov a Vášho súkromia je pre nás dôležitá, a preto s Vašimi osobnými údajmi nakladáme s náležitou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi predpismi dbáme o ich ochranu.
Tieto informácie si pozorne prečítajte. Vždy, keď od Vás získavame Vaše osobné údaje, odkazujeme na tieto zásady a umožňujeme Vám tieto zásady si prečítať. Pri koncipovaní týchto zásad sme sa snažili o to, aby boli pre Vás čo najzrozumiteľnejšie. Pokiaľ by Vám aj napriek tomu bolo niečo nejasné, neváhajte sa na nás obrátiť s otázkou alebo pripomienkou a my Vám radi kedykoľvek ten ktorý pojem alebo pasáž vysvetlíme.

Tieto zásady sú účinné od 1.9.2023.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov:

Adresa: Kopčianska 92, 852 03, Bratislava
Telefón: +421 911 488 188
E-mail: foody@foody.sk

Spracúvanie osobných údajov prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“). Slovenská legislatíva upravuje ochranu osobných údajov v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. POJMY

Subjekt údajov: Fyzická osoba (spotrebiteľ aj samostatne zárobkovo činná osoba), na ktorú sa osobné údaje vzťahujú (ďalej tiež „Vy“ alebo „zákazník“);

Osobný údaj: všetky informácie o identifikovanom alebo identifikovateľnom zákazníkovi; identifikovateľným zákazníkom je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať. predovšetkým s odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac charakteristík alebo znakov tvoriacich fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby. Typy osobných údajov sú špecifikované v bode 2 týchto zásad (ďalej tiež „osobné údaje“ alebo „informácie“);

Prevádzkovateľ: Subjekt, ktorý vymedzuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, uskutočňuje spracúvanie osobných údajov a nesie za toto spracúvanie zodpovednosť. Prevádzkovateľom a správcom osobných údajov spracovávaných v súvislosti s prevádzkou webových stránok foody.sk je spoločnosť Foody s.r.o.. (ďalej tiež „my“ alebo „Foody“);

Sprostredkovateľ: Subjekt, ktorý na základe zákona alebo na základe poverenia prevádzkovateľa spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, a to na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov (ďalej tiež „obchodný partner“ alebo „partner“);

Webové stránky: webové stránky dostupné na www.foody.sk

Účel spracúvania osobných údajov: Dôvod, prečo sú osobné údaje spracúvané. Takýmto dôvodom môže byť napr. plnenie zmluvy, správa užívateľských účtov, riešenie podnetov a sťažností, zasielanie obchodných oznámení (newsletterov) alebo zobrazovanie reklám na základe záujmov zákazníkov;

Cookies: Krátke textové súbory, ktoré si ukladá Váš webový alebo mobilný prehliadač. Väčšina súborov cookies obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID súboru cookie. Jedná sa o reťazec znakov priradzovaný webovými stránkami a servermi tomu prehliadaču, ktorý súbor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkam a serverom jednotlivé prehliadače rozlíšiť a identifikovať. Súbory cookies sa používajú na zlepšenie fungovania webových stránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a s cieľom lepšieho zamerania marketingových aktivít. Ak si prehliadate naše webové stránky, predpokladáme, že súhlasíte s používaním týchto súborov.

2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SÚ SPRACÚVANÉ?

Záhradný projekt a naši zmluvní partneri v nadväznosti na príslušný právny titul a účel spracúvania osobných údajov spracúvajú nasledovné osobné údaje, respektíve kategórie osobných údajov:

 • identifikačné a adresné údaje: meno, priezvisko, doručovacia adresa, fakturačná adresa, adresa sídla, IČO, DIČ;
 • elektronické kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mailová adresa;
 • iné elektronické údaje: IP adresa, cookies, identifikátory v sociálnych sieťach, lokalizačné údaje zariadenia používaného zákazníkom;
 • ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, údaje o využívaní našich služieb;a

3. AKÝ JE PÔVOD OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Spracúvame údaje, ktoré nám odovzdáte pri objednávke tovaru, registrácii užívateľského účtu, komunikácii s nami alebo prihlásením k odberu newsletteru. Konkrétne ide o

 • identifikačné a adresné údaje;
 • elektronické kontaktné údaje;

a ďalej údaje, ktoré získavame automaticky na základe toho, že si prehliadate naše webové stránky. Konkrétne ide o:

 • cookies
 • webový prehliadač, z ktorého pristupujete na naše webové stránky;
 • IP adresa;
 • dátum prístupu a doba prístupu;
 • vyhľadávacie otázky;
 • kód odpovede http a https;
 • prenášané skupiny dát;
 • údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača.

4. PREČO SÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ?

Vaše osobné údaje sú stránkou foody.sk spracúvané pre nasledovné účely:

Plnenie zmluvného vzťahu:

 • Účel: Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zmluvného vzťahu, a teda za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorenej kúpnej zmluvy.
 • Právny základ: Spracúvanie osobných údajov pre účel plnenia zmluvného vzťahu je odôvodnené zmluvným vzťahom medzi Vami a nami. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou, bez ktorej nie je možné zmluvu uzatvoriť.

Správa zákazníckych účtov:

 • Účel: Vaše údaje používame na správu Vašich otázok, riešenie podnetov a sťažností s našou zákazníckou podporou. Rovnako Vás môžeme kontaktovať so žiadosťou o vyplnenie dotazníku spokojnosti. Pokiaľ sa na komunikáciu s nami rozhodnete využiť niektorú zo sociálnych sietí, je potrebné pamätať na to, že spracúvanie takto poskytnutých údajov sa riadi rovnako podmienkami týchto sociálnych sietí, ktoré nedokážeme ovplyvniť. Vaše údaje používame aj preto, aby sme Vám oznamovali stav objednávky a upozorňovali Vás napr. na neuhradenie dojednanej ceny. V prípade, že nedokončíte svoju objednávku, môžeme Vám poslať e-mail s pripomenutím, že ste túto objednávku nedokončili a napríklad Vám ponúknuť určitý benefit. Veríme, že ide o užitočnú službu, pretože vďaka nej môžete pokračovať v začatej objednávke a nemusíte znovu vyhľadávať predmet objednávky. Ďalej Vaše údaje spracúvame tiež v prípadoch uplatňovania Vašich práv z chybného plnenia a pri výkone Vašich práv v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.
 • Právny základ: spracúvanie osobných údajov pre účel správy zákazníckych účtov je odôvodnené Vašim súhlasom. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade dobrovoľné. Bez súhlasu so spracúvaním e-mailovej adresy by ale nebolo možné sa na našich webstránkach registrovať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Komunikácia so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, riešenie podnetov, sťažností a reklamácií:

 • Účel: Vaše údaje používame na správu Vašich otázok, riešenie podnetov a sťažností s našou zákazníckou podporou. Rovnako Vás môžeme kontaktovať so žiadosťou o vyplnenie dotazníka spokojnosti. Pokiaľ sa na komunikáciu s nami rozhodnete využiť niektorú zo sociálnych sietí, je potrebné pamätať na to, že sa spracúvanie takto poskytnutých údajov riadi rovnako podmienkami týchto sociálnych sietí, ktoré nedokážeme ovplyvniť. Vaše údaje používame aj preto, aby sme Vám oznamovali stav objednávky a upozorňovali Vás na neuhradenie dojednanej ceny. V prípade, že nedokončíte svoju objednávku, môžeme Vám poslať e-mail s pripomenutím, že ste túto objednávku nedokončili, a prípadne Vám ponúknuť určitú výhodu. Veríme, že ide o užitočnú službu, pretože vďaka nej môžete pokračovať v začatej objednávke a nemusíte znovu vyhľadávať predmet objednávky.

Ďalej Vaše údaje spracúvame tiež v prípadoch uplatňovania Vašich práv z chybného plnenia a pri výkone Vašich práv v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

 • Právny základ: spracúvanie osobných údajov pre účel komunikácie so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, riešenie podnetov, sťažností a reklamácií je odôvodnené našim oprávneným záujmom na možnosti komunikovať so zákazníkmi. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám pre tento účel svoje osobné údaje poskytnúť.

Zasielanie obchodných oznámení a ponuka našich služieb

 • Účel: Našim zákazníkom a tým, ktorí s tým vyjadrili súhlas, pravidelne prostredníctvom emailu zasielame novinky o našich službách. Tieto obchodné oznámenia môžete kedykoľvek rýchlo a jednoducho prestať odoberať pomocou odkazu pre odhlásenie, ktorý je uvedený v každom oznámení. Svoje preferencie ohľadne zasielania obchodných oznámení môžete spravovať taktiež vo svojom zákazníckom účte.

Pokiaľ ste teda našim zákazníkom (napríklad pokiaľ ste u nás urobili objednávku), môžeme použiť Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste nám poskytli, na zasielanie obchodných oznámení o podobných výrobkoch, pokiaľ s tým nevyjadríte svoj nesúhlas. V ostatných prípadoch Vás žiadame o súhlas so zasielaním obchodných oznámení o našich výrobkoch, akciách a propagačných kampaniach spoločnosti. Informácie, ktoré nám poskytnete, ako aj informácie získané inak v súvislosti s našimi výrobkami – ako napríklad údaje o tom, ako používate webové stránky, údaje o uskutočnených objednávkach alebo informácie o Vašej účasti na akciách a v súťažiach môžeme použiť na personalizáciu našich obchodných oznámení. O súhlas so zasielaním obchodných oznámení Vás požiadame vždy, keď je udelenie súhlasu vyžadované príslušnými právnymi predpismi.

 • Právny základ: spracúvanie osobných údajov pre účel zasielania obchodných oznámení a ponuky našich služieb je odôvodnené Vašim súhlasom, prípadne našim oprávneným záujmom na priamom marketingu. Poskytnutie osobných údajov na základe Vášho súhlasu je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné zasielať Vám obchodné oznámenia. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám pre tento účel svoje osobné údaje poskytnúť.

Priamy marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy:

 • Účel: Technológie tvorby personalizovaného obsahu a reklamy nám umožňujú zobrazovať návštevníkov, ktorí už o naše webové stránky alebo služby prejavili záujem, naše reklamy na partnerských weboch. Snažíme sa o to, aby sa Vám zobrazovala len tá reklama, ktorá Vás skutočne zaujíma a nie reklama bez akejkoľvek väzby k Vašej osobe a záujmom. Na základe histórie Vašich objednávok, záujmov a správania na webových stránkach Vám môže byť na našich webových stránkach a na webových stránkach a aplikáciách tretích strán (vrátane sociálnych sietí) zobrazovaný personalizovaný obsah a ponuky. Toto umožňujú predovšetkým cookies. O správe Vašich preferencií ohľadom spracúvania cookies sa môžete dočítať v časti Cookies.
 • Právny základ: Spracúvanie osobných údajov pre účel priameho marketingu a tvorby personalizovaného obsahu a reklamy je odôvodnené Vašim súhlasom, prípadne našim oprávneným záujmom na priamom marketingu. Poskytnutie osobných údajov na základe Vášho súhlasu je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné Vám poskytovať personalizovaný obsah a reklamu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám pre tento účel svoje osobné údaje poskytnúť. Niektoré údaje pre tento účel ale spracúvame automaticky, keď si prehliadate naše webové stránky.

Zlepšovanie kvality poskytovaných služieb, analýzy návštevnosti našich webových stránok a Vášho správania na webových stránkach.

 • Účel: Maryposa sa vždy snaží o zlepšovanie kvality svojich služieb a Vašich lepších zážitkov. Na vývoj nových výrobkov a služieb a zlepšovanie tých súčasných dochádza pomocou zisťovania potrieb a prianí užívateľov prostredníctvom telefónnych hovorov, dotazníkov, analýz na webových stránkach, záujmu o určité výrobky alebo služby a texty a pod.

V súvislosti s prehliadaním našich webových stránok ďalej spracúvame informácie o návštevnosti, čítanosti, počte prezretých stránok, zariadení, z ktorého prichádzate na naše webové stránky a čas strávený na našich stránkach. Tieto údaje nám pomáhajú identifikovať horšie prístupné alebo menej zrozumiteľné miesta našich webových stránok. Tieto údaje zbierame preto, aby sme dokázali ponúkať kvalitný obsah, ktorý je pre Vás užívateľsky priaznivý a aby sme rozvíjali služby, o ktoré máte záujem. Na základe týchto informácií naše webové stránky pravidelne vylepšujeme.

V spolupráci s partnermi zaisťujúcimi pre nás analytické služby zhromažďujeme pri každej návšteve našich webových stránok určité údaje, ktoré nám pomáhajú zistiť, ako naše webové stránky používate a získať súhrnné štatistiky. Medzi tieto údaje patrí adresa IP, geografická poloha zariadenia, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas Vašej požiadavky, dĺžka Vašej návštevy, zobrazené stránky a prekliknuté prvky (napríklad odkazy). Pri zhromažďovaní a analýze týchto údajov môžeme na našich webových stránkach alebo v e-mailových správach používať súbory cookie, pixelové tagy, web beacony, súbory clear GIF a podobné nástroje. Tieto údaje nám pomáhajú poskytovať lepší a relevantnejší obsah webu, sledovať efektivitu reklám, odhaľovať a opravovať prípadné problémy a zlepšovať celkové prostredie našich webových stránok. Taktiež môžeme poveriť poskytovateľov služieb tretích strán, aby v našom mene zaisťovali webovú reklamu. Títo poskytovatelia môžu využívať pixelové tagy a podobné technológie na zhromažďovanie informácií o návštevách našich webových stránok a tieto informácie potom môžu použiť na cielené reklamy.

Pokiaľ nechcete, aby sa údaje pomocou týchto technológií zhromažďovali, môžete využiť jednoduchý postup: väčšina prehliadačov Vám ponúka možnosť automaticky odmietať mnoho takýchto technológií, alebo Vám dá na výber, či ich prijmete alebo odmietnete. O správe Vašich preferencií ohľadom spracúvania cookies sa môžete dočítať v časti Cookies.

 • Právny základ: Spracúvanie osobných údajov pre účel zlepšovania kvality poskytovaných služieb, analýzy návštevnosti našich webových stránok a vášho správania sa na webových stránkach je odôvodnené Vašim súhlasom, prípadne našim oprávneným záujmom na priamom marketingu. Poskytnutie osobných údajov na základe Vášho súhlasu je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné pre Vás zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb, uskutočňovať analýzy návštevnosti našich webových stránok a vášho správania sa na webových stránkach. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou. Nemáte tak povinnosť nám pre tento účel svoje osobné údaje poskytnúť. Niektoré údaje pre tento účel ale spracúvame automaticky, keď si prehliadate naše webové stránky.

Prevádzkovanie zákazníckej súťaže a doručovanie výhier

 • Účel: Niekedy uskutočňujeme súťaže pre našich zákazníkov a podľa parametrov danej súťaže spracúvame aj Vaše osobné údaje. Väčšinou ide o Vašu e-mailovú adresu, meno a priezvisko.
 • Právny základ: Spracúvanie osobných údajov pre účel uskutočňovania zákazníckej súťaže a doručovania výhier je odôvodnené Vašim súhlasom. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade dobrovoľné, bez neho by ale nebolo možné zúčastniť sa zákazníckej súťaže. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Účtovné a daňové účely

 • Účel: Vaše osobné údaje musíme spracúvať tiež preto, že nám to určuje príslušná legislatíva vo veciach daní a účtovníctva.
 • Právny základ: Spracúvanie osobných údajov pre účtovné a daňové účely je odôvodnené plnením povinností vyplývajúcich nám z príslušnej legislatívy. Tieto údaje o Vás musia byť spracované.

Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania je určená dobou trvania zmluvného vzťahu Vás ako zákazníka s nami, alebo vyplýva zo zákonných požiadaviek, alebo je určená dobou trvania Vášho súhlasu. Doba uloženia cookies sa môže líšiť v závislosti na druhu cookies. Niektoré cookies sú obmedzené trvaním relácie (tzv. relačné alebo session cookies). Tieto sa spracúvajú, pokiaľ je prehliadač spustený, a po jeho vypnutí sú automaticky odstránené. Iné cookies sú trvalé (tzv. persistent cookies). Tieto súbory cookies zostávajú v prehliadači aj po jeho vypnutí až do stanoveného dátumu, prípadne do ich manuálneho zmazania užívateľom. Podľa týchto cookies je možné identifikovať počítač užívateľa pri opätovnom spustení webového prehliadača a prehliadaní internetu. Viac sa o dobe uloženia cookies môžete dočítať v časti Cookies.

5. KOMU SÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRÍSTUPNENÉ?

Vaše osobné údaje sú sprístupnené predovšetkým našim zamestnancom, ktorí tieto údaje potrebujú pre to, aby sme Vám mohli poskytovať naše výrobky a služby. Okrem našich zamestnancov musíme Vaše osobné údaje odovzdávať rôznym obchodným partnerom, ktorí umožňujú fungovanie stránky Záhradný projekt a pomáhajú nám poskytovať Vám kvalitnejší, presnejší a celkovo viac personalizovaný obsah, výrobky a služby. Partnerov, ktorým Vaše osobné údaje sprístupňujeme, vyberáme veľmi starostlivo. Spolupracujeme len s tými partnermi, ktorí sú schopní zaistiť také technické a organizačné zabezpečenie osobných údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim údajom alebo k ich zneužitiu. Všetci títo partneri sú oprávnení uskutočňovať spracúvanie Vašich údajov výhradne na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov, v ktorej sa zaväzujú k povinnosti mlčanlivosti. Poskytnuté údaje tiež nesmú využiť na žiadne iné účely ako tie, pre ktoré sme im ich sprístupnili. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím stranám mimo Európsku úniu.

Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať nasledujúce kategórie našich partnerov (príjemcov):

 • Aby sme Vám mohli doručovať naše výrobky, využívame služby dopravcov.
 • Snažíme sa, aby Váš zážitok z používania našich webových stránok bol čo najpríjemnejší. Preto spolupracujeme s partnermi, ktorí uskutočňujú analýzy návštevnosti a Vášho správania na našich webových stránkach. Vďaka týmto partnerom máme informácie o tom, ktorá časť našich webových stránok nie je zrozumiteľná, kde prípadne hľadáte požadované informácie a či ich nachádzate, na ktoré ponuky na našich webových stránkach ste klikli a pod. Na základe týchto informácií potom naše webové stránky pravidelne vylepšujeme.
 • Partneri, ktorí pre nás zaisťujú priamy marketing a partneri a prevádzkovatelia technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať personalizovaný obsah a reklamu
 • Na prezentovanie a propagáciu našich služieb využívame marketingové agentúry, ktorým pre presnejšie cielenie reklám na naše služby poskytujeme niektoré údaje, ktoré sú k tomu potrebné.
 • Na dosiahnutie čo najlepšieho zážitku pri návšteve našich webových stránok Vám budeme poskytovať relevantné informácie, odporúčať služby, zasielať Vám pripomenutia objednávok ponechaných v nákupnom košíku. Všetky tieto služby sú založené na Vašich predchádzajúcich nákupoch a na tom, na aké položky na našom webe klikáte a aké informácie ste nám poskytli.
 • Na zaistenie toho, že sa naša reklama bude zobrazovať relevantnému publiku, zdieľame Vaše osobné údaje, a to vrátane e-mailovej adresy, s prevádzkovateľmi technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať personalizovaný obsah a reklamu.
 • Orgány verejnej správy
 • Osobné údaje sprístupňujeme v prípade vymáhania práva, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo je to nevyhnutné z dôvodu prevencie, odhaľovania a stíhania trestných činov a podvodov, prípadne ak je nám uložená akákoľvek iná zákonná povinnosť tak učiniť.
 • Môže ísť o orgány činné v trestnom konaní (polícia, štátne zastupiteľstvá a súdy) alebo finančné úrady.
 • Odovzdávanie osobných údajov týmto príjemcom neprebieha pravidelne ale len náhodne, najmä ak to vyžaduje zákon.

6. AKÝM SPÔSOBOM SÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ?

Osobné údaje sú spracúvané manuálne aj automatizovane. O všetkých činnostiach spracúvania vedieme riadne záznamy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

7. AKÉ SÚ PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB?

Pri realizácii Vašich práv sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v úvode týchto zásad. Vyhradzujeme si právo primeraným spôsobom overiť identitu žiadateľa o príslušné informácie. Pokiaľ sa žiadosti opakujú a sú zjavne neodôvodnené alebo neprimerané, sme oprávnení Vám účtovať primeraný poplatok alebo odmietnuť žiadosti vyhovieť. V prípade, ak si uplatníte niektoré z nižšie uvedených práv, o výsledku Vašej žiadosti budete informovaní do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Pri dôvodoch osobitného zreteľa (najmä pri veľkej obsiahlosti Vašej žiadosti) budete o výsledku Vašej žiadosti informovaní do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

Právo na prístup k osobným údajom

Ak chcete vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje, máte právo získať od nás informácie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracúvané, a pokiaľ tomu tak je, máte tiež právo k Vašim osobným údajom získať prístup. V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení za kópiu poskytnutých osobných údajov účtovať primeraný poplatok na základe našich administratívnych nákladov.

Právo na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov

V prípade, že sa domnievate, že o Vás spracúvame nepresné alebo nepravdivé údaje, máte právo požadovať ich opravu. Rovnako máte právo na doplnenie neúplných údajov. Opravu alebo doplnenie uskutočníme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na naše technické možnosti.

Právo na výmaz

V prípade, že už Vaše osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané, alebo ak zistíte, že boli spracúvané protiprávne, máte právo požadovať ich výmaz.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

V prípade, že nemáte záujem o úplný výmaz, ale len o dočasné obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, môžete od nás požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Právo na prenositeľnosť údajov

V prípade, že chcete, aby sme Vaše osobné údaje odovzdali tretiemu subjektu, môžete využiť svoje právo na prenositeľnosť údajov. V prípade, že by výkonom tohoto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo vzniesť námietku

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sú spracúvané pre účely splnenia úlohy uskutočňovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo pre účely ochrany našich oprávnených záujmov. V prípade, že nepreukážeme, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracúvanie, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, spracúvanie na základe Vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončíme.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas

Pokiaľ je spracúvanie Vašich údajov založené na Vašom súhlase, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

Právo na informácie o automatizovanom rozhodovaní, vrátanie profilovania

Nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo by sa Vás podobným spôsobom významne dotýkalo.

Právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, tel.: +421/2/3231 3220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: www.dataprotection.gov.sk.

8. AKO SÚ SPRACÚVANÉ SÚBORY COOKIE?

Súbory cookies sú využívané väčšinou webových stránok a serverov pri poskytovaní množstva základných internetových služieb. Pokiaľ nakupujete online, cookies slúžia napríklad na to, že si e-shop pamätá položky, ktoré ste predtým pridali do nákupného košíku. Súbory cookies tiež umožňujú, aby si webové stránky uložili Vaše preferencie (napr. jazykové alebo pri prihlasovaní) a použili ich pri Vašej budúcej návšteve. Pomocou súborov cookies je tiež možné zhromažďovať štatistické údaje o aktivite užívateľov, napríklad počet unikátnych návštevníkov stránky za mesiac, ktoré sú pre prevádzkovateľa veľmi cenné, alebo umožňujú poskytovanie kvalitnejšej a užívateľsky prívetivejšej služby. Súbory cookies je možné deliť podľa platnosti na:

 • dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len do doby, než zavriete Váš prehliadač,
 • trvalé cookies (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú dlhodobo uložené vo Vašom prehliadači, pokiaľ neuplynie ich životnosť alebo pokiaľ ich manuálne neodstránite (doba uloženia súborov cookies vo Vašom prehliadači závisí na nastavení samotných cookies a nastavení vášho prehliadače).

a podľa funkcií na:

 • esenciálne, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť našich webových stránok,
 • preferenčné, ktoré umožňujú, aby si naše webové stránky zapamätali informácie, ktoré menia, ako sa webová stránka správa alebo ako vyzerá (napr. preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate), tieto cookies nie sú nevyhnutne nutné pre fungovanie našich webových stránok, ale zvyšujú funkčnosť a praktickosť ich používania,
 • analytické, ktoré nám pomáhajú s analýzou Vášho zážitku na našich webových stránkach (tzv. User Experience) a vďaka ktorým rozumieme, ako používate naše webové stránky,
 • konverzné, pre analýzu výkonu jednotlivých predajných kanálov,
 • sledovacie, ktoré nám v kombinácii s konverznými pomáhajú merať výkon predajných kanálov.

Používame tiež cookies tretích strán, na základe ktorých prebieha sledovanie viacerých internetových stránok, aby sme Vám mohli poskytovať personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkach tretích strán a iných predajných kanáloch.

Prostredníctvom konverzných cookies na našich webových stránkach meriame počty objednávok, ktoré boli odoslané po tom, čo zákazník prišiel na naše webové stránky rozkliknutím reklamy na webových stránkach našich reklamných partnerov alebo na základe prepojenia prostredníctvom odkazu umiestneného na webových stránkach týchto partnerov. Týmto uskutočňujeme analýzu výkonu našich jednotlivých predajných kanálov, na základe ktorých dochádza k finančnému vyúčtovaniu medzi nami a našimi reklamnými partnermi. Prostredníctvom konverzných cookies Vás nie je možné identifikovať, nejde preto o osobné údaje. Náš reklamný partner dostane len údaj o celkovom počte užívateľov, ktorí rozklikli reklamu alebo u nás učinili objednávku.

9. KDE JE MOŽNÉ SA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚKROMÍ NA INTERNETE DOZVEDIEŤ VIAC?

Nastavenia prehliadača a nastavenia cookies:

Môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača tak, aby cookies odstraňoval alebo bránil ich ukladaniu v počítači alebo mobilnom zariadení bez Vášho výslovného súhlasu. Informácie o nastavení cookies nájdete v príslušnej časti nápovede prehliadača. Ako to funguje na najčastejšie používaných prehliadačoch, sa môžete dočítať tu:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Adobe (flash cookies): http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html

Navštíviť môžete tiež http://www.youronlinechoices.com/czsk/ (českyslovensky), www.allaboutcookies.org (anglicky) alebo www.aboutads.info/choices (anglicky), kde sa môžete dozvedieť o možnostiach odmietnutia určitých cielených reklamných aktivít, ktoré ponúkajú niektoré tretie strany, s ktorými spolupracujeme. Budete musieť navštíviť webové stránky jednotlivých prehliadačov a zariadení, na ktoré sa má váš nesúhlas vzťahovať. Pretože nástroje vyslovenia nesúhlasu môžu závisieť na cookies, budete možno musieť v prípade vymazania cookies tieto stránky znovu navštíviť a opätovne si nastaviť preferencie.

O cookies si môžete prečítať aj na Wikipédii: https://cssk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (slovensky).

10. ZÁVER

Príslušné právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov, naša obchodná stratégia a s ňou súvisiace spôsoby spracúvania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Pokiaľ sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našich webových stránkach a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak určí zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady pozorne prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami alebo používaní našich webových stránok tieto zásady pravidelne kontrolovali.